HISTORIK över Gevågs Byaförening

  

Sammanställning, åren 1963-2002

 

1963-03-17     

Ragunda kommun vill överlåta skolbyggnaden i Gevåg till byborna, men detta fordrar att det finns en förening som mottagare.

 

1963-11-17     

Vid ett bymöte beslöts enhälligt att av Ragunda kommun som gåva emottaga Gevågs skola.

Till styrelse för 1964 valdes följande personer:

Karl Persson, Hillevi Nilsson, Axel Hellström, Gunnar Halén, Hilding Löfgren och Erik Westin.

Som tillsyningsman för skolan valdes Erik Wikström

Ett arkiv föreslås upprättas med Leonard Eriksson som arkivarie

Den nybildade föreningen skall kallas Gevågs Byaförening

 

1964-04-26      Konstituerande sammanträde

Ordf.: Erik Westin,

v.ordf.: Hillevi Nilsson

Sekr.: Gunnar Halén

Kassör : Karl Persson

Ledamöter: Axel Hellström, Hilding Löfgren

 

Beslöts:

 • Befintliga tillgångar i ”Gevågs Ungdomsförening” överföres till byaföreningen
 • Byns samfälligheter skall besiktigas
 • Ett kaffelotteri skall anordnas.
 • Nya stadgar antages.
 • Övre våningen uthyres.
 • Föreningen hoppas kunna få uthyrning till turister och låter därför avbalka samlingslokalen för fler sängplatser.

 

1966

Styrelsen ska fastställa gränserna för samfälligheten vid Stenbäcken

 

1967

Fråga om vattenledning och utv. målning. Brandförsäkring tecknas

 

1968

Beslöts fortsätta att kartlägga byns samfälligheter

 

1969

Försök hyra ut skolan till semester-boende.

Gunnar H. och Olle Norman skall försöka sälja samfälligh.

( Stenbäcken) för att få bättre ekonomi.

 

1970-02-18      Beviljas Gevågs Byaförening lagfart på skolfastigheten Gevåg 3:18

1970-04-08      Årsmöte. Val av Styrelse: Ny Ordf.: Gösta Olsson

 

1970                     

Beslutas att utförsälja några träd vid Stenbäcken.

Olle Englund hyr lägenheten uppe och större reparation genomföres, varvid ett lån tages hos länsbostadsnämnden på 10.000:-, som skall amorteras med 8.000:-

 

1972

Beslut att teckna avtal med Vårdhemmet om uthyrning

 

1973

Beslutades att verka för att det gamla badhuset skulle rivas.

Vårdhemmet lovade färdigställa ommålningen av skolan.

1974 Arbetas vidare med fjolårets fråga om badhuset ( bastun )

1975 Kris i ekonomin ! 1.000:- kr föreslås överföras från Vägsamfälligheten

1976 Bastun såld för 600:- Styrelsen fortsättningsvis = 5 personer

1977 1.000:- överföres från Vägsamfälligheten.

1980 Skolan ommålas utvändigt ( 2.500:- ), några bord och stolar samt en kokplatta inköpes.

1982 Hyra för lägenheten uppe sättes till 150:- / mån + strömkostnad. Skänkta björnjärn skall åtgärdas.

1983-05-04 Årsmöte: Ny ordf. Lars-Erik Graaf.

1984-04-17 Årsmöte: Ny ordf. Gösta Svejgård.

1985 Beslöts inköpa radio med bandspelare

1986 Beslöts att anskaffa en ny flagga samt ordna ny flaggstång

1987 Erik Hillerström blir ny hyresgäst, kallhyra på 600:- / månad

1991

Årsmöte: Protokoll saknas. (Hilding L sjuk och avlider under året). Vattenskador.

Under året arrangeras genom Jan Lindströms försorg en mycket uppskattad Hemvändar-dag med stort deltagande av utflyttade bybor.

 

1992

Ny styrelse: Ordf. Karl-Eric Hoflin,

Valberedning tillsättes.

Förnyelse av stadgar skall göras och medlemsavgift bör uttagas.

Inventarielista bör upprättas och en info-tavla skall uppsättas.

Minneskort skall upptryckas av Jan Lindström.

Lennart Melin har skänkt virke till ett staket vid Bystugan, som huset numera kallas, sedan Jan L. tillverkat och satt upp en träskylt. Bättre dörrlås anskaffas.

Ordf. meddelar att han avser tillsätta en Nöjes- och Aktivitets-kommitté samt en Bystuge-kommitté, så att arbetsuppgifterna kan spridas bland fler bybor.

Årliga Kams-fester blir en bra inkomstkälla. Övriga återkommande årliga fester blir: Valborgsfest med majbrasa, Sensommarfest med sur-strömming och Lilla Julafton med Luciatåg.

 

1993

Bystuge-kommitté: Åke Dahlén (sam.kall.)

Aktivitets- och Nöjeskommitté: Gösta Moberg (sam.kall.)

Medlemsavgift: 25:- för ensamstående, 50:- för familj, över 80 år=0

Av landsbygdsutvecklings-medel erhålles 25.000:-, vilka användes till att med hjälp av ALU-arbetskraft bygga en permanent Kams-bod, sätta upp en kulturhage runt tomten m m. Från Boverket erhålles 17.300:-, så att en handikapp-anpassad entréramp och d:o toalett kan byggas.

F.d. Gevågs-bon Jan Mellander skänker ett parti tyg till byaföreningen.

 

1994

Den 5/ 10 ordnas en timmes ”Upp till 100” med Radio Jämtland från Bystugan.

 

1995

Ordf. föreslår och får i uppdrag att söka förvärva Ragunda-bottens samfällda tomt på Karestranna till Byaföreningen.

Jan Lindström får Ragunda kommuns kulturpris efter förslag från Gevågs Byaförening.

Till ytterligare upprustning av lokalerna erhålles av Bygde-medel = 20.000:- och av landsbygdsutveckl.medel = 25.000:- kronor

 

1996

M a a Ragunda kommuns Jubileumsår ordnas många aktiviteter:

Utställningar i Bystugan av Jan Lindström (januari) och den tyske vilt- och landskapsmålaren Rudolf Michalski (sept.)

Jubileums-caféer anordnas i april och sept samt en välbesökt Hemvändar-dag den 10 juli med middag och underhållning i Axel Hellströms nya verkstad.

Under året har med ALU-hjälp skett en upprustning av köks-avdelningen, vattenledningen har isolerats, fönstren målats och förnyats, utomhusboden har justerats samt vattenförsörjnings-utrustningen ombyggts.

Karestranna-tomten är nu i byföreningens ägo. Detta har bekostats med byutvecklingspengar samt gåva av Märta Nordlund och Hans-Ola Berglund.

 

1997

Efter påtryckning från styrelsen har en busskur uppsatts vid riksväg 87.

Nya uthyrningsregler för Bystugan har fastställts

 

1998

En grovröjning på Karestranna har genomförts av Tommy Halén.

En kloterutrustning inköpts. Anders Svejgårds lag från Gevåg hemförde årets "VM" i Kloter i Ragundabygden.

 

1999

En grillplats och en Kloterbana iordningställes på Karestranna

Från Laxviken, Föllinge inköpes 45 st stolar till stora salen för 7.500:-

Begagnad diskmaskin av restaurangtyp inköpes.

Ett utvecklingsbidrag om 12.000 :- kronor lyckades ordföranden ordna, vilket användes till inköp av konferenstavla, overhead-apparat och högtalare med förstärkarutrustning. Bra att ha vid kursarrangemang.

Axel Hellströms Verkstads AB skänker ett antal bord.

 

2000       

Efter många års insamling av pengar kunde en investering av ett nytt yttertak av plåt göras.

Kostnaden blev 109.000 :- kronor, till vilket vi fick 35.000:- i bygdemedel,

En gåva på 10.000:- från Ambjörn Larsson, Sundsvall och resten kunde betalas med egna medel.

 

2002                    

Till årsmötet hade Karl-Eric Hoflin önskat avgå som ordförande och därefter blev Lennart Melin vald till ny ordförande för byaföreningen.

 

Sammanställt - 2003-01-27 - Karl-Eric Hoflin

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gevågs byaförening - 50 år. Sammanfattning åren 2002-2013

 • Byaföreningens ordföranden under åren 2002-2013:

2002-2005 Lennart Melin

2006-2007 Margareta Lindström

2008-2011 Britt-Inger Bergqvist

2012 Johnny Johansson

2013- Per-Ivar Johansson

 

Det har arrangerats olika aktiviteter för byinvånarna m. fl, såsom kurser, caféer, studiecirklar, tovning, julbord, vävning, sommarträffar på Karestranna, bingo m.m.

Föreningen administrerar minnesgåvor vid begravningar skänkta till byaföreningen.

Vid speciella händelser i byn så ombesörjes även flaggning vid bystugan.

 • Hyresgäster  i hyreslägenheten på övre våningen av bystugan har åren 1963-2013 varit:

Olle Englund, Erik Hillerström, Göran Nordin, Ingrid Haglund. Hans Sundberg, N.Å.Svar, Esbjörn Westin, Sara Karlsson, Åse Amsköld, Magnus Theland (nuvarande).

 • År 2004

Ragunda kommun ville uppmuntra inflyttning till kommunen, och utlovade byföreningar 20.000:- för varje inflyttad person. Till Gevåg flyttade 7 personer, vilket gav föreningen totalt 140.000:- under åren 2004-2005.

 • År 2005

En TV och videoanläggning inköptes, ett speciellt skåp byggdes, vari utrustningen placerades. Där kunde även befintlig högtalarutrustningen inrymmas.

Föreningen fick äran att husera Axel Hellströms stora prissamling, även med div. tavlor.

Föreningen skänkte 5.000:- till tsunami-katastrofens offer i Thailand.

 • År 2006

Bystugan får en yttre målning och entreprenör Husein Odobasic från Bispgården anlitades för hela uppdraget, kostnad 95.000:-

Även hyreslägenheten behövde upprustas, varvid Lennart Melin och Åke Hellström ordnade detta, upprustningskostnad landade på 20.000:-

 • År 2007

Den skadade hagen runt Bystugan reparerades, detta ordnades praktiskt genom att en kurs i ämnet genomfördes på plats. Detta år hade föreningen 73st. medlemmar.

Föreningen skapade egen hemsida (www.gevag.com), innehållande information och detaljer om byaföreningen, och en del historia. Den ordnades av Björn Hoflin. Senare registrerades även en Facebook-sida för byaföreningen.

En ny pump till vattenkällaren ordnades.

Egna "Gevågs-T-shirts" införskaffades, kostnad 14.280:-

 • År 2007 –- 2013

Gallring av skogen på Karestranna ordnades år 2011, behållning efter virkesförsäljning blev 27.500:- , som föreningen kunde investera i ett köp av en värmepump till bystugan för att spara på uppvärmningskostnaden.

Sammanställt - 2013-11-30 - Karl-Eric Hoflin

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • År 2014 -

[ admin inväntar vidare information ]

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)