HÖGFORSEN-anläggningen (Historik 1989-1999)

El-ljusspåret
Förslaget att uppföra en skidanläggning på tallmon vid vägen till Högforsen kom från Per-Anders Persson på 1980-talet. Han förankrade idén hos ett antal personer och så rullade det hela igång. Axel Hellström och RIF:s skidsektion ordnade genom ett avtal tillstånd från markägaren ( SCA ) att utan kostnad få anlägga skidspåret, Hans Nygren lovade medverkan från Båkab och Per-Anders skulle ordna med timmerhuggningen. De övriga kraftbolagen lovade också biträda med viss hjälp - Krångede AB genom Bertil Noterius och Vattenfall i Bispgården genom Karl-Eric Hoflin. Begagnade stolpar anskaffades. Iordningställdes av Gunnar Nilsson och Hubert Hellström Första formella mötet härför ordnades den 13 mars 1989 av RIF:s skidsektion hos Axel Hellström, där en arbetsgrupp under skidsektionen bildades för att driva detta projekt, som fick namnet Högforsens Fritidscentrum. Arbetsgruppen fick följande sammansättning :
Ordförande Axel Hellström ( även kassör )
Sekreterare Karl-Eric Hoflin
Banchef Per-Anders Persson
Ledamöter Hans Nygren, Bertil Noterius, Ruben Carlsson och Bengt Åslund, RIF
Finansieringen skulle ordnas med sponsorer, med massor av ideellt arbete samt med de bidrag som gick att söka. Elljusspåret, som blev 4 km ( 2,5 + 1,5 km ) med trästolpar, 125 W Hg-armatur, jord- och luftkabel, färdigställdes under 1990 för en nettokostnad av 219.000 kr
Förutom de sponsorbelopp man fick erhölls av bygdemedel 18.000 kr. Invigning av anläggningen skedde den 10 okt 1990 med biträde av Thomas Wassberg. En sponsortavla till invigningen samt Wassbergs kostnad ordnades av K-E H. via Vattenfall. Vid invigningen fick Axel Hellström och Per-Anders Persson diplom och 1000 kr vardera av Lions Club som uppskattning, en summa som bägge omedelbart skänkte som grundplåt till en planerad klubbstuga inom anläggningen.
Klubbstuga
Att en klubbstuga behövdes var uppenbart, dels som servicelokal, omklädningsrum, klubblokal mm, men även för garagering av en pistmaskin. En sådan inköptes för 40.000:- kronor. från Ö-vik för delvis upplånade pengar. Sedan lyckades Axel Hellström för 2.000:- köpa ett timmerhus från Fångsjöbacken, vilket plockades ned, märktes och kördes till Högforsspåret. Han lät gjuta en passande grund och monterade upp stugan. Förutom Axel deltog Olle och Åke Dahlén samt Sune Edblad med stora arbetsinsatser för Klubbstugans tillblivelse. Vid montaget hjälpte också Arbetsförmedlingen till med s k ALU-personal, vilka handleddes av Axel Hellström. En stor port för pistmaskinen tillverkades i Hellströms verkstadslokal.
Arbetsgruppen kunde 1993-11-02 anse byggprojekt "Högforsens Fritidscentrum" klart och anläggningen fick ingå under Ragunda IF:s förvaltning. Arbetsgruppens arbete var därmed avslutat och anläggningen överlämnades utan skulder.
Anläggningens skötsel
Arbetsgruppen förutsatte vid anläggningens färdigställande att en bankommitté eller tillsynsgrupp med lokal representation skulle tillsättas för att driva verksamheten. Den 19 jan. 1994 hölls ett välbesökt stormöte i Krokvågs skola, varvid bestämdes att man skulle ansöka om att få vara en supporterklubb under RIF Supporterklubbens styrelse, som då utsågs, fick följande sammansättning :
Karl-Eric Hoflin, Ordf.
Björn Östlin, Sekr. , Iris Anundgård, Kassör samt Axel Hellström, Per-Anders Persson och Åke Wikander
Suppleanter : Åke Andersson, Mats Frimert, Gösta Moberg, Jan-Olof Hansson, Peter Johansson, Sven Esbjörnsson och Peter Höög
Vid RIF:s styrelsemöte 1994-02-07 beslöts att Högforsens Fritidscentrum skulle ingå i RIF:s Skid-& Friidrottssektion som en supporterklubb. En skriftlig överenskommelse tecknades att Skid- & Friidrottssektionen skall varje år fr o m 1995-04-01 tillskjuta ett fast belopp om 4.000:- kronor till Högforsenanläggningens driftkostnad. Resterande kostnad skulle bestrides av supporterklubben själv genom inkomster från bl. a. bingolottoförsäljning i Gevåg och Krokvåg.
Verksamhet :
Under de år som följde på 90-talet uppstod många problem, som försvårade en effektiv verksamhet. Många vintrar var ovanligt milda, varför snöförhållandena gjorde det svårt att få acceptabla spår. Spåret ansågs också av många vara något för elitbetonat och svårt. Stor förekomst av renar gjorde att spåren ofta blev söndertrampade. Det ordnades dock ett antal skiddagar av familjekaraktär och några propagandaträffar. Endast en större tävling kunde genomföras, i vilken Janne Ottosson segrade.
Upphörande
Av olika orsaker blev verksamheten mindre och mindre, och flera styrelseledamöter började misströsta. Vid ett styrelsemöte 1999-08-30 förelåg avsägelse från samtliga ledamöter förutom Per-Anders Persson, som icke var närvarande. Eftersom något kompletteringsval icke kunde ske vid detta möte, får detta ordnas vid ett nytt allmänt stormöte eller liknande.
Representant från Ragunda IF:s skidsektion var inbjuden, men infann sig icke till mötet.
Därför överlämnade supportklubben anläggningen ( elljusspår, klubbstuga o pistmaskin ) samt via sin kassör alla handlingar inkl. en kassabehållning på ca 17.800:- kronor till ägaren d v s RIF:s Skid- och Friidrottssektion för vidare handläggning.
Gevåg 2002-07-20
Karl-Eric Hoflin Axel Hellström Olle Dahlén
(Ordf.) (Ledamot) ( Ojävig justeringsman)

PS : Efter supporterklubbens avgång har Ragunda IF och dess Skidsektion under senare år haft mycket blygsam verksamhet inom kommunen. Högforsen-anläggningen har därför drivits av en aktiv klubb, Högforsen Fritids IF, som rustat upp klubbstugan, och bedriver uppskattad verksamhet. 2008-02-11 / K-E H

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)