GERILÅ SKYTTEFÖRENING

I slutet av 1800-talet började intresset för det frivilliga skyttet komma igång, och skytteföreningar bildades på vissa orter. I vår socken startade som den första föreningen Ragunda Skyttegille redan år 1886. Även i Gevåg och Krokvåg fanns ett visst intresse att bilda en skytteförening. Första konstituerande sammanträdet hölls den 25 febr. 1906 i Krokvåg för bildande av Gerilåns frivilliga skytteförening. Följande styrelse utsågs :
Ordf. Faktor E.A. Ericsson, Gevåg, postadress Pålgård
v. ordf. Axel Näslund, Gevåg
Sekr. N. O. Lund, Krokvåg
Kassör N. O. Dahlström, Krokvåg
v. sekr. Axel Sandström, Gevåg

Stadgar för föreningen med nr 2354 godkändes av Skytteförbundens Överstyrelse den 16 mars 1906 genom resolution. Den 3 juni 1906 fick man av Kungl. Armeförvaltningen låna 6 gevär modell 1867 med bajonetter, borstviskare och dubbla skrufmejslar. Möte hös S. Andersson, Krokvåg, den 23 mars 1907. Dåliga räkenskaper förelåg, varför man bedömde att med utgifter för verksamheten för de 28 medlemmarna om 247:07 återstod en skuld från 1906 på 176:07 kronor. Ny styrelse valdes:
Ordf. Lantbrukare M.Winberg, Krokvåg
v.ordf. Sadelmakare Jacob Wallén, Gevåg
Kassör Georg Dahlström, Krokvåg
Sekr. Per Huss, Krokvåg
v. sekr. Johan Andersson, Krokvåg

Mark för skjutbana arrenderades av Hakvin Palmqvist den 29 mars 1907 å skattehemmanet nr 4. Banan fick en bredd av 10 m och längd av 300 m vid den s k Getryggvältan vid Gerilån. Arrendesumma = 10 kr/år
Årsmötet 1908-03-18 valde Fritjof Malmström till ordf. och Manne Winberg till vice ordf. Från Jemtlands Skytteförbunds Verkställande Utskott kom den 16 mars 1908 ett meddelande "att Kungl.Armeförvaltningens civila departement funnit godt tilldela Gerilåns skytteförening ett understöd af 411 kr. 95 öre, däraf till skjutbanans ordnande med 2 hisstaflor i blindering 261 kr. 95 öre samt till en materialbod 150 kr."
Vid årsmötet den 19 mars 1910 beslutades att flytta skjutbanan till en lämpligare plats närmare byn. Kontrakt tecknades med Sunds Aktiebolags Skogsförvaltning den 21 maj 1913 om att få arrendera ett markområde på hemmanet Krokvåg nr 4, Boback kanal, för en skjutbana, sträckande sig från Krokvågs sågdamm i nordostlig riktning ca 250 m samt hållande i bredd 10 m. Årsarrende = 5 kronor.
År 1917 var ammunitionspriset = 3 öre / skott Skytteförbundets överstyrelse fastställde genom resolution den 31 december 1917 nya stadgar Nr 1614 för Gerilåns skytteförening Föreningen hade 1918 hela 86 aktiva medlemmar. Föreningen hade år 1921 108 aktiva medlemmar. Styrelsen för år 1925 fick följande utseende
Ordf. Jonas ( Jonke ) Persson, Gevåg 91 skyttar varav 90 berättigade till anslag
Vice ordf. och sekr. Per Huss, Krokvåg
Vice sekr. Daniel Persson, Gevåg
Kassör Georg Dahlström, Krokvåg

År 1946 hade föreningen 57 medlemmar, varav 49 var anslagsberättigade Ordf. Jonke Persson, vice ordf. Johan Olsson, sekr. Edvin Olsson, kassör Maurits Olsson,
Erövrade skyttemärken 1945: Guld = Per Linde. Silver = Karl Persson, Johan Karlsson, Halvard Andersson. Brons = Ivar Edström, Karl-Eric Hoflin, Olle Dahlén, Åke Dahlén Stål = Georg. Hillerström, Lasse Modin och Jan Melander 11 år senare ( 1957 ) hade styrelsen följande utseende:
Ordf. Jonke Persson, Gevåg ( 30 medlemmar, varav 27 anslagsberättigade )
Vice ordf. Axel Hellström, D:o
Sekr. Jan Modin, D:o
Vice sekr. Per Linde, D:o
Kassör. Gunnar Nilsson, D:o

Det sista protokollet från Gerilå skytteförening är från 1965 med denna styrelse:
Ordf. Axel Hellström, Gevåg
Vice ordf. Olle Dahlén, D:o
Sekr. Kerstin Dahlén, D:o
Kassör Gunnar Nilsson, D:o
Medlemsavgift = 5 kr för äldre, 3 kr för ungdomar Ammunitionsförsäljare: Åke Dahlén Pris = 20 öre/skott. ( 30 skott gratis för ungdom )

UPPHÖRANDE : Genom sammanslagning av många små skytteföreningar inom Ragunda Skyttekrets 1965-66 upphörde Gerilå Skf som egen förening och ingick i Ragunda Skyttegille. Detta skyttegille kom att utvecklas och bli en av Jämtlands förnämsta skytteanläggningar under ledning av dess ordförande Axel Hellström, f d Gerilå Skytteförening

Sammanfattat ur gamla handlingar av Karl-Eric Hoflin, 2003-11-11
( Dessa handlingar har sedan inlämnats till Föreningsarkivet i Jämtlands län hösten 2004 )

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)